Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO

Podrobné informace

Kategorie:

Vzdělávání

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, francouzsky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-87104-52-1

0 Kč

PDF 26,65 MB

Stáhnout

Česká republika má na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dvanáct nejvýznamnějších památek a památkově významných území. Další o zapsání usilují. Na naše světové památky jsme oprávněně pyšní, pozornost jim věnují jak hromadné sdělovací prostředky, tak občanská společnost a představitelé státu, veřejné správy i samosprávy. Pokud bychom však detailněji prověřovali, jak je pojem Seznam světového dědictví vlastně vnímán a jak jsou chápány důvody, proč se ta která památka na něm ocitla, zjistíme, že obecné povědomí o tom je zatím nedostatečné. Také principy působení organizace UNESCO jsou širší veřejnosti známy jen rámcově a mnoho se neví ani o systému přijímání jejích dokumentů, k nimž patří také Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, na jejímž základě se Seznam světového dědictví vytváří.

Tyto mezery má za cíl vyplnit publikace připravená na základě osobních zkušeností se souvisejícími tématy, která jsou v ní popisována a vysvětlována. Čtenářům jsou přiblíženy principy sestavování Seznamu světového dědictví, hlavní výhody, úskalí a závazky, které ze zařazení památky či památkově chráněného území na tento Seznam vyplývají.

V neposlední řadě jde o to, podrobněji objasnit, jakou pozici má Seznam světového dědictví v aktivitách UNESCO, vrcholné kulturní organizace, při jejímž založení v roce 1945 stálo i Československo. Její orgány se totiž významně podílejí mimo jiné na celosvětové kulturní a vzdělávací politice, a měli bychom je proto více znát.

Protože hlavními jazyky používanými v agendě světového dědictví jsou angličtina a francouzština, jsou do publikace zařazeny i vybrané nejdůležitější pojmy v těchto jazycích, které se v materiálech spojených se světovým dědictvím vyskytují jak v oficiálních dokumentech, tak zejména v textech produkovaných Centrem světového dědictví v tištěné i v elektronické formě. Z nich bylo samozřejmě také čerpáno při snaze přiblížit českým uživatelům publikace většinu definic a komentářů tak, aby téma světového dědictví bylo představeno komplexně.

Součástí publikace je plný text Úmluvy, jak byla v roce 1972 podepsána, a to v anglické a francouzské verzi a zároveň i v českém překladu, publikovaném jako dokument č. 159/1991 Sb. m. s. (Sbírka mezinárodních smluv).

Obrazový doprovod publikace tvoří ukázky světového dědictví z různých zemí Evropy, včetně úplného přehledu těchto památek u nás. Popisky obsahují v závorce oficiální název světové památky podle stránky whc.unesco.org v českém překladu.

Obsah:
 • Úvodem 9
 • O UNESCO OBECNĚ 11
 • Generální konference UNESCO 11
 • Výkonná rada UNESCO 13
 • Sekretariát UNESCO 13
 • Tematické a geografické rozdělení působnosti UNESCO 14
 • Základní regiony 14
 • Česká republika a UNESCO 17
 • Česká komise pro UNESCO 17
 • Stálý sekretariát České komise pro UNESCO 17
 • Stálá mise České republiky při UNESCO 18
 • Mezinárodní dokumenty UNESCO 21
 • Mezinárodní úmluvy 22
 • Doporučení 22
 • Deklarace 22
 • Hlavní dokumenty UNESCO v oblasti kultury a kulturního dědictví 25
 • ÚMLUVA O OCHRANĚ SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 29
 • Smluvní strany Úmluvy o ochraně světového dědictví 30
 • Povinnosti smluvních stran Úmluvy 30
 • Valné shromáždění signatářských států Úmluvy o ochraně světového
 • dědictví 33
 • Výbor světového dědictví 35
 • Úkoly Výboru světového dědictví 36
 • Strategické cíle Výboru světového dědictví 37
 • Sekretariát Výboru světového dědictví (Centrum světového dědictví) 39
 • Poradní organizace Výboru světového dědictví 43
 • ICOMOS 43
 • IUCN 45
 • ICCROM 46
 • Další organizace 47
 • Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 49
 • SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 53
 • Pojem „světové dědictví“ z hlediska Úmluvy o ochraně světového dědictví 55
 • Jak se „světové dědictví“ liší od „národního dědictví“? 57
 • Vynikající univerzální hodnota 58
 • Kritéria pro hodnocení vynikající univerzální hodnoty 61
 • Globální strategie pro dosažení vyváženého, reprezentativního
 • a věrohodného Seznamu světového dědictví 62
 • Trvale udržitelné užívání 65
 • Proces zápisu památky na Seznam světového dědictví 67
 • Indikativní seznam 67
 • Struktura a obsah nominační dokumentace 69
 • Management plan 77
 • Předložení nominační dokumentace 79
 • Rozhodnutí Výboru pro světové dědictví k posuzované nominaci pro zápis
 • na Seznam světového dědictví 80
 • Dílčí změny památek zapsaných na Seznam světového dědictví 83
 • Sledování stavu světových památek 87
 • Reaktivní monitoring aneb ad hoc monitoring 87
 • Pravidelná zpráva o provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví – periodický monitoring 87
 • Průběžné informace od členských států a z dalších zdrojů 89
 • Seznam světového dědictví v nebezpečí 91
 • Vyškrtnutí / vymazání ze Seznamu světového dědictví 96
 • Nominace předložené v naléhavém případě 98
 • Mezinárodní pomoc 100
 • Fond světového dědictví (Fond na ochranu světového kulturního
 • a přírodního dědictví) 103
 • Podpora činností ve prospěch Úmluvy o ochraně světového dědictví 105
 • Emblém světového dědictví 109
 • Zásady používání emblému světového dědictví 109
 • Postup získání oprávnění k používání emblému světového dědictví 110
 • Pamětní deska k připomenutí zápisu statku na Seznam světového dědictví 111
 • Nemateriální kulturní dědictví 112
 • Česká republika a nemateriální kulturní dědictví 113
 • PAMÁTKY ČESKÉ REPUBLIKY A SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ 115
 • Historie 115
 • Památky České republiky zapsané na Seznamu světového dědictví 116
 • Sdružení České dědictví UNESCO 129
 • Zkratky významných mezinárodních organizací 131
 • Důležité a zajímavé webové stránky 133
 • Seznam použité a doporučené literatury 135