Studie obnovy památky zahradního umění, ideová fáze projektové přípravy

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2017

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

84

ISBN:

978-80-7480-101-3

100 Kč

in stock

Buy

0 Kč

PDF 13,08 MB

Download

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

Edice odborné a metodické publikace, svazek 93

Metodika navazuje na zpracovanou řadu metodik, podchycujících systém evidence, 
průzkumu a rozboru památek zahradního umění.
Studie je ve struktuře stupňů projektové dokumentace výstupem, který stanovuje 
koncepci zásahu do památky zahradního umění. Řešení zadaného úkolu prověřuje ve 
variantách, z nichž většinou vybere nejvhodnější řešení, vyhodnocuje podmínky jejího 
uskutečnění a prezentuje procesní, technické i finanční podmínky realizace.
Metodika by měla být podkladem pro zadavatele/investora při zadání studie, kde je 
potřeba správně formulovat cíl projektu a jeho obsah. Dále je podkladem pro zpracova-
tele dokumentace/projektanta, který se v prostředí památkové péče nepohybuje často, 
aby si uvědomil některá specifika oproti běžným objektům, kde lze uplatnit standardy 
plánování území a projektování staveb. Metodika je rovněž pomůckou pro obsahové 
a formální sjednocení dokumentace, která je tak lépe porovnatelná a čitelná. V nepo-
slední řadě pro ostatní účastníky projektového procesu může být zdrojem informací 
a snadnější orientace.
Metodika je inspirací pro sestavení obsahu a formy studie obnovy nebo jiného zásahu 
do památky zahradního umění. Konkrétní podoba dokumentace by se měla přizpůsobit 
jedinečnosti zahradního díla, které jako originální výtvor vyžaduje specifický a kreativní 
přístup.