Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

Detailed information

Year:

2020

Place:

Brno

Language:

Czech

label_resume_language:

Czech

Number of pages:

24

0 Kč

PDF 1,57 MB

Download

Pro stanovení složení betonu a zjištění jeho specifických vlastností je nezbytné provedení komplexu fyzikálně-chemických a chemických analýz. Na základě materiálových charakteristik byl vytvořen postup pro návrh obnovy betonu betonových nebo železobetonových konstrukcí a s možností využití také pro opravy solitérních objektů, jakými jsou např. umělecká díla.

Předložený památkový postup obsahuje způsoby stanovení mechanických vlastností, zejména pevnosti betonu v tlaku a modulu pružnosti v tahu. Další uváděné metody jsou zaměřeny na stanovení materiálových charakteristik betonu a jeho kondici v souvislosti s možnými degradačními procesy, probíhajícími v průběhu životního cyklu betonu.

Pro získání informací o charakteru a složení betonů 60. a 70. let 20. století v nosných konstrukcích byly podrobně analyzovány vzorky získané z pěti konstrukcí železobetonových mostů. Byly stanoveny mechanické parametry – pevnost v tlaku a modul pružnosti, objemová hmotnost, poměr pojiva a kameniva, petrografie kameniva, porozita a morfologie ztvrdlého pojiva. Na základě získaných výsledků z vybrané mostní konstrukce pak byla připravena replika betonu.

Památkový postup respektuje historickou hodnotu materiálu betonových objektů, což je reflektováno v minimálním poškození betonu sledovaných objektů při způsobu odběru a počtu vzorků a získání optimálního obrazu o stavu betonu. Postup bude sloužit jako podklad pro návrh obnovy betonu betonových nebo železobetonových konstrukcí a objektů, jako jsou např. umělecká díla.

Výsledek byl schválen Ministerstvem kultury ČR (č.j. MK 64346/2020 OVV ze dne 23. 10. 2020)


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)