Pravidla pro provozování dronů na pozemcích ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR (ovšem pro bezpilotní letadlo, které je klasifikováno jakožto hračka a pro bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR, souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému získat nelze).
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 
2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování výcviku
 • vypracovanou žádost o povolení letu pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“), včetně mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.
4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání jednorázového povolení k létání od ÚCL.                                                                                                             
Upozornění: pokud se památkový objekt nachází v I. – III. zóně ochrany, je pro získání povolení od ÚCL kromě souhlasu NPÚ potřeba souhlasné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, resp. příslušného regionálního pracoviště.

5.  Po získání jednorázového povolení k létání od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda jednorázové povolení k létání od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu
 • předat kopii platného jednorázového povolení k létání od ÚCL
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD POZEMKY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Petr Weiss

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 461 615 067, 724 663 770
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Jiráskova 93/, Litomyšl 57001
Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je absolventem rekvalifikačního studia památkové péče. V oblasti správy státních hradů a zámků působí od roku 1997, kdy začínal jako sezónní průvodce zámku Veltrusy. U Národního památkového ústavu (NPÚ) či jeho předchůdců je trvale zaměstnán od roku 1998. Působil také na dalších památkách (Hořovice, Sychrov) a v územních pracovištích NPÚ (ÚOP v Liberci, ÚPS na Sychrově), kde postupně vystřídal pozice průvodce, správce depozitáře, vedoucího návštěvnického provozu, náměstka ředitele pro správu památkových objektů či vedoucího odboru správy a prezentace kulturního majetku. V roce 2013 byl jmenován kastelánem státního zámku Zákupy. Za jeho působení došlo k vytvoření nové pokladny, reinstalaci prohlídkové trasy podle historických inventářů i vytvoření dalších prohlídkových okruhů v dosud nepřístupných prostorách. Byla započata dlouho chystaná obnova střech a krovů zámku. Spolupodílel se na přípravě projektu obnovy zchátralého hospodářského dvora, jenž byl úspěšně zařazen do dotačního programu IROP. Ve spolupráci s dalšími subjekty a městem Zákupy se podařilo zavést tradici divadelních prohlídek, Hradozámecké noci, jiřinkových výstav, adventních prohlídek či Císařských slavností. Se svým "zámeckým" týmem a v úzké kooperaci s kolegy z Územní památkové správy na Sychrově (ÚPS) zapojil zámek do společenského dění, a tak více než zdvojnásobil jeho původní návštěvnost. Působení v Zákupech bylo završeno přijetím další pracovní výzvy v podobě pozice kastelána památky UNESCO státního zámku Litomyšl, jímž byl jmenován generální ředitelkou NPÚ k 1. 10. 2020. Profesně se zabývá také historií poválečného zpřístupňování hradů a zámků, jejich prezentací a mobiliárními fondy. Od roku 2009 se podílel jako spoluřešitel na výzkumných úkolech, jejichž výsledkem byly nové prohlídkové trasy dalších památkových objektů. Výstupy bádání se podařilo prezentovat také v rámci publikační činnosti. Výběrem z realizovaných projektů: „Státní zámek Hrubý Rohozec – zpracování archivního a fyzického průzkumu mobiliáře“ (řešeno v rámci úkolu 205 - Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů). Dále „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace“, který vedl k vytvoření nové expozice hradu Grabštejn či expozice vývoje nábytkových stylů ve 2. patře zámku Lemberk. Výstava mobiliáře z nepřístupných či již neexistujících památkových objektů s názvem Zapomenuté zámky se stala předmětem náplně pro stálou expozici v hospodářském dvoře zámku Zákupy. Je členem poradních komisí ředitele ÚPS na Sychrově i náměstka pro správu památkových objektů generálního ředitelství NPÚ.