Plánovaná stavební obnova národní kulturní památky a památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO – Státního zámku Litomyšl

Obnova SZ Litomyšl společně s realizací expozice v určených prostorách zámku a objektu Panský dům probíhá v několika etapách rozdělených jak po stavební stránce, tak dle zdrojů financování akce.

Financování akce je řešeno prostředky ze dvou programů:

I. Operační program IROP, Prioritní osa 3. Specifický cíl 3.1. Zefektivnění presentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

  • Obnova vybraných vnitřních prostor objektu zámku
  • Obnova střešních konstrukcí a střešních plášťů objektu zámku
  • Expozice II. – „Proč je zámek UNESCO“ včetně Digitalizace na téma divadlo a architektura zámku

II. Program SMVS – Péče o národní kulturní dědictví I.

  • Revitalizace zámku v Litomyšli, část I. Zámek Litomyšl – Obnova sgrafitové výzdoby vnějšího pláště objektu
  • Expozice I. – „Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie“
  • Revitalizace zámku v Litomyšli, část II. Panský dům Litomyšl
  • Oprava madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady

Financování:

Celkové výdaje projektu:         264 829 282,31 Kč vč. DPH

ze zdrojů :

IROP:      243 849 055,50 Kč vč. DPP

MK ČR:     17 940 343,81 Kč vč. DPH

NPÚ:           3 039 883 Kč vč. DPH (ke dni rozhodnutí  poskytnutí dotace)

Projekt financovaný z programu Péče o národní kulturní dědictví: Dotace 425 milionů s DPH. Dotace by měla pokrýt celé náklady akce, a to jak stavební části, tak řízení projektu.

Financování nad rámec uvedený u obou částí (případné vícepráce atd.) budou řešeny v průběhu akce.

Doba trvání projektu:

Projekt IROP: od 19.5.2021 do 31.5.2024

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 19.5.2021. Stavební fáze projektu byla zahájena v roce 2022 a bude dokončena v roce 2024.

Projekt financovaný z programu SMVS – Péče o národní kulturní dědictví: Stavební fáze projektu byla zahájena v roce 2022 a předpoklad dokončení je v roce 2027.


Plánovaná obnova:

Plánovaná obnova je rozdělena do 3 částí:

A) Zámecká budova – Obnova sgrafitové výzdoby pláště objektu

Do první části projektu Zámek Litomyšl – Božský zámek spadá obnova krovů a střešního pláště. Unikátní střešní konstrukce je dnes přímo ohrožena dožívajícím střešním pláštěm. Připravovaná úprava tvaru pláště, spočívající v jeho vytažení nad okapy, poskytne také potřebnou ochranu renesančním sgrafitům. Provedení obnovy a zabezpečení pláště umožní zařadit prohlídku řemeslně výjimečných konstrukce krovů do stálé nabídky prohlídkových okruhů.

Druhou částí projektu je obnova sgrafitového pláště zámku.

Do projektu je zařazena i obnova místností v přízemí, které byly v minulosti nešetrně využity pro komerční činnost. Součástí úprav je také modernizace stávající pokladny na návštěvnické centrum, úpravy zázemí stávající zámecké kavárny, včetně modernizace požárního a zabezpečovacího systému.

Při úpravě 3. NP vznikne nová expozice zaměřená na dochované zámecké divadlo z roku 1767 a na divadelní kulturu v aristokratických sídlech obecně. Sem bude uložena nejvzácnější zámecká sbírka, kterou je kolekce kulisových scén autora Josefa Platzera. Součástí projektu je i digitalizace unikátní sbírky kulis a její zpřístupnění veřejnosti. Ve 3. NP v prostoru starého zámeckého divadla je plánována jeho rehabilitace. Dále vznikne multimediální expozice věnovaná sgrafitové výzdobě a renesančnímu stavitelství. Jsou plánovány úpravy obrazárny s jedinečnou uměleckou sbírkou. Tyto prostory budou upraveny pro potřeby celoročního provozu.

CÍLE AKCE:

1. Provedení moderní prezentace památky UNESCO 21. století

2. Zvýšení návštěvnosti a výnosů

3. Zpřístupnění památky UNESCO i v zimních měsících

4. Zpřístupnění dosud uzavřených částí památky

5. Odstranění havárií, obnova poškozených částí

6. Záchrana unikátního uměleckého díla – sgrafit

7. Záchrana unikátní zámecké sbírky kulis z 18. století a jejich expozice

8. Zlepšení ochrany a zabezpečení památky požárními a zabezpečovacími technologiemi

9. Vytvoření návštěvnického centra srovnatelného s jinými evropskými památkami

10. Možnost rozšíření prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí

B) Panský dům č. p. 94

Realizací této části projektu dojde k odstranění necitlivých zásahů a k zastavení postupné degradace Panského domu, který je v havarijním stavu. Projekt Panský dům v Litomyšli zahrnuje sanaci zdiva budovy a vstupní brány, opravu střech a prostoru před památkou, který se změní na odpočinkovou zónu navázanou na blízký park a Alej filozofů.

Projekt dále využije prostoru 3. NP památky pro chybějící zázemí zámku včetně systému zabezpečení.  2. NP je pro projekt stěžejní. Bude zde vybudován depozitář, který v celém areálu citelně chybí. Přízemí Panského domu se promění na zámecké dílny. Součástí je i oprava opěrné a madlové zdi od nároží s kaplí sv. Metoděje po Panský dům včetně altánu nad baštou. Tato část je součástí francouzské zahrady a je propojena s Panským domem.

CÍLE AKCE:

1. Odstranění havárií, obnova poškozených částí, záchrana originálních prvků z 18. a 19.

století

2. Obnovení propojení zámeckého parku s historickým středem města

3. Vytvoření elektronického zabezpečení památky

4. Snížení provozních nákladů objektu díky využití nových technologií 

C) Realizace Expozice Zámek Litomyšl

V přízemí zámecké budovy bude vyklizen současný depozit kulis ve sloupovém sále a spolu s přilehlými místnostmi se zde budou nacházet rozsáhlé víceúčelové sály, využívané mimo jiné při kulturních akcích.

Ve třetím nadzemním podlaží bude instalována expozice a depozitář kulis, modernizována městská galerie, umístěny nové výstavní prostory ve východním křídle a obnoven komorní divadelní sál. V rámci řešeného rozsahu stavby budou v ostatních místnostech obnoveny povrchy, rekonstruovány inženýrské sítě a modernizováno hygienické zařízení. 

TISKOVÁ ZPRÁVA K OBNOVĚ 

Aktualizováno: 2. 8. 2023

V průběhu stavební obnovy bude zámek nadále zpřístupněn veřejnosti. Může ale docházet k určitým omezením v přístupu k zámku, či provozu památky jako takové. Prosíme návštěvníky, aby dbali bezpečnostních pokynů a pro aktuální informace o omezeních, souvisejících s procesem obnovy, sledovali webové stránky objektu. Děkujeme za pochopení.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Bude zámek během obnovy zavřený?

Nebude, ale bude omezen např. vstup na nádvoří nebo do vybraných částí areálu, je potřeba sledovat cedule, které budou během oprav rozmístěny.